aanh9900.394 bvd onderzoek naar milieuactivisten

Gemaakt: 22-12-1999 tijd: 14:41
RTF

 2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

16 december 1999

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de schriftelijke vragen van

- de leden Kant en Poppe, kenmerk 2990001270, mij toegezonden bij brief van 21 oktober 1999, en

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

A. Peper

Antwoord op vragen van de leden Kant en Poppe (beiden SP) over BVD-onderzoek naar milieuactivisten (ingezonden 20 oktober 1999)

nr. 2990001270

Vraag 1.
Hebt u kennisgenomen van het bericht "Samenwerking tegen milieuactivisten" (NOS Teletekst 15 okt 1999) Klopt de inhoud van dit bericht?

Ja.

Vraag 2.
Zo ja, waarome hebben de BVD en verschillende politieregio's besloten extra geld en tijd te steken in het volgen van milieuactivisten, die doorgaans geweldloos opereren?

De politie heeft geconstateerd dat verschillende acties werden gevoerd tegen de aanleg van de Betuwelijn. Bij deze acties heeft de politie de gebruikelijke begeleiding verzorgd. Uit politiŽle informatie blijkt dat mogelijk acties zullen worden gevoerd die zullen leiden tot het stilleggen van bouwactiviteiten. Dit zou betekenen dat de uitvoering van democratisch genomen beslissingen tot aanleg van infra-struc-turele werken zou worden belemmerd. Voorts zou dit betekenen dat door stillegging van de werkzaam-heden grote financiŽle schade zou worden geleden. Dit blijkt bijvoorbeeld uit recente ervaringen met een actie bij het Sophiatracť, waardoor het werk aldaar voor een dag werd stilgelegd. Dit leverde een schade op van f 200.000,=.

De politie-activiteiten zijn er in eerste instantie op gericht om dit soort acties - die in het algemeen inderdaad geweldloos verlopen - te voorkomen. Aangezien het hier een openbare-ordeaangelegenheid betreft, is het een taakaspect van elke betrokken burgemeester. De BVD heeft hierin vooralsnog geen taak.

Vraag 3.
Wat wordt verstaan onder "centraal volgen en analyseren"? Welke middelen mogen en zullen hierbij worden ingezet?

Hieronder wordt verstaan het vergaren van inlichtingen met betrekking tot mogelijke acties en het analy-seren hiervan. Het begrip «centraal» duidt erop dat wordt samengewerkt door verschillende regio-nale politiekorpsen. De activiteiten vinden lokaal op reguliere wijze plaats en dat zal ook zo blijven. Het coŲrdinatiepunt is niet meer dan een verzamelpunt waar de vele lokale informatie wordt verzameld. De meerwaarde ligt in het ordenen en analyseren van de informatie. Op deze wijze wordt voorkomen dat in de 25 regionale politiekorpsen langs elkaar heen zou worden gewerkt, hetgeen teveel risico's met zich zou brengen.

Wat betreft het inwinnen van informatie door de politiekorpsen wordt uitgegaan van het standpunt dat de Minister van Justitie en ik aan de Tweede Kamer hebben gezonden bij brief van 5 oktober 1999 (kamerstukken II 1999-2000, 25 232, nr. 18). Kort gezegd komt dit erop neer dat verschillende toepas-singsvormen van observatie en het inzetten van gesprekscontacten/informanten passen binnen het kader van artikel 2 van de Politiewet 1993.

Vraag 4.
Aan welke milieugroepen wordt in concreto gedacht?

Men heeft geen specifieke groeperingen op het oog. De politie zal in beginsel elke groepering die voor-nemens is de bouwwerkzaamheden stil te leggen, kritisch volgen.

Vraag 5.
Is dit initiatief op uw instructie genoemen? Zo neen, vindt u dit initiatief passen in de taakstelling en prioriteiten die het kabinet heeft geformuleerd voor de BVD en de politie?

Het initiatief is genomen door de desbetreffende regionale politiekorpsen en de plaatselijke bestuur-ders. Ik vind dat dit initiatief past binnen de taakstelling van de politie. Het voorkomen van verstoringen van de openbare orde is een prioriteit die constant aandacht verdient. Wat betreft de BVD verwijs ik kortheidshalve naar mijn antwoorden op vragen van het lid Oedayraj Singh Varma.Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal
 


Search text: bvd
Document 8 of 14
Title: aanh9900.394bvdonderzoeknaarmilieuactivisten

Tweede Kamer der Staten Generaal