Misbruik van Artikel 140

Vragen aan de Gemeenteraad over de inval bij Radio 100

Ingediend op 11 juni 1991


Datum: 11 juni 1991
Aan: de leden van de Commissie voor Algemene & Politiezaken.
Betreft: Inval bij Radio 100

Radio 100 wil weten waarom hun zender uit de lucht is gehaald.

Jan Pronk over de culturele dimensie van de Nieuwe Wereldorde:
"Dit vergt democratie, geschraagd, niet beperkt door de staat. Vrijheid van meningsuiting, geschraagd ook door vrije media, niet ingeperkt door commercieel belang, vooroordeel, censuur of onwetendheid. Geschraagd door een internationale samenwerking die uitwisseling van kennis, waarden en culturele uitingen daarvan bevorderd."
(De Volkskrant, 4 juni 1991)

VRAGEN AAN DE BURGEMEESTER

1.
Heeft de burgemeester kennis genomen van de verschillende protesten die gevolgd zijn op de inval bij Radio 100?

De inval bij Radio 100 is onderwerp geweest in het driehoeksoverleg. Dit blijkt uit dat deel van de procesdossiers waar de advokaten tot nu beschikking over hebben.
Omdat het verslag van het driehoeksoverleg nogal summier is en de leden van de Commissie daar voor zover bekend geen beschikking over hebben, de volgende vragen:

2.
Kunnen de leden van de Commissie beschikking krijgen over het verslag van het betreffende driehoeksoverleg?

3.
Kan de burgemeester duidelijk maken waaruit de klachten bestonden op grond waarvan Radio 100 uit de lucht is gehaald?

4.
Als het ging om het storen van het luchtvaartverkeer, waarom is er dan niet onmiddelijk opgetreden i.p.v. na een half jaar gerechtelijk vooronderzoek.

5.
Als het ging om het gelijkheidsbeginsel, heeft de Burgemeester de klachten gezien die er bij de Nationale Ombudsman zijn ingediend en waarin geprotesteerd wordt tegen het feit dat enkele grote commerciële piraten wel zijn aangepakt en Radio 100 niet.
- Weet de burgemeester wel zeker dat die klachten echt bestaan?

6.
Is er over de inval bij Drukkerij Primavera die zich in een van de bewuste panden bevond ook gesproken in het driehoeksoverleg? Hoe is de in beslagname van de administratie van die drukkerij te verklaren? Wat was het verband met de Radio-zaak?

7.
Waarom is er nu opgetreden tegen Radio 100, en niet een jaar eerder of een jaar later?

8.
Op welk nivo is het initiatief tot de inval bij Radio 100 genomen, komt dat bij de RCD vandaan, of misschien uit Den Haag?
En zo ja, van wie kwam de opdracht en met wat voor reden?

9.
Heeft de inval iets te maken met de veranderende wetgeving na 1992, als de ether zal worden vrijgegeven. M.a.w. moest Radio 100 nog voor 1992 gefrustreerd worden om hen vrije uitzending na 1992 te beletten?

10.
Hoe verhoudt zich de inzet van het zware middel Artikel 140 tot de aktiviteiten van Radio 100? Waar zit de criminele vereniging bij een zo duidelijk niet-commerciële zender als Radio 100?

11.
Waarom is gekozen voor de konfrontatie, voor grootschalig politie- optreden dat in geen enkele verhouding stond tot wat er aan de hand was. Waarom is niet gekozen voor de dialoog, voor een goed gesprek met de radio-makers?

12.
Hoe verhoudt zich het uit de lucht halen van Radio 100 tot de reklame die de gemeente Amsterdam maakt voor alternatieve kultuur en de vrije zenders, zoals bijvoorbeeld in het promotieblad voor jonge toeristen Use It?

13.
Hoe verhoudt zich het uit de lucht halen van Radio 100 tot het recht op vrije meningsuiting?

14.
Hoe verhoudt zich het uit de lucht halen van Radio 100 tot het beleid dat in 1987 bepaald werd door minister Brinkman? In een gecoördineerde actie moesten met voorrang die piraten worden aangepakt die voldeden aan de volgende voorwaarden:
1. is er sprake van een commerciële radiopiraat;
2. veroorzaakt die storing van bijvoorbeeld luchtvaartverkeer;
3. is er een reële mogelijkheid om voldoende bewijsmateriaal te verzamelen.
Hoe past Radio 100 hierin?

15.
Waarop slaat de uitspraak van politie-voorlichter Wilting op, die in een kommentaar op het verzoek om teruggave van alle inbeslaggenomen spullen dat de Europese Groenen, zei dat het hoog tijd was dat na de kleintjes nu ook de groten werden aangepakt?

16.
Klopt het dat er sinds de inval bij Radio 100 diverse kleine etnische piraten opgerold zijn? Kan de burgemeester hiervan een overzicht geven?

Radio 100 en Buro Jansen & Janssen


Evel