Radio 100 beklaagt zich

en gaat daar gewoon mee door

Gepubliceerd in NN en Lekker Fris, 1991


Radio 100 diende een beklag in tegen de inbeslagname van alles wat er tijdens de diverse huiszoekingen bij het oprollen van de Radio werd meegenomen. In NN 87/88 (& LF 21) stond een uitgebreid verslag van het betoog van de advokaten, hieronder het vervolg.

Leek tijdens de uitgestelde zitting op 2 juli jl. over het beklag van Radio 100 de rechter nog redelijk toeschietelijk, terwijl de Officier van Justitie (nu niet meer ziek) weinig tegengas gaf na het betoog van de Radio, schijn bedriegt.
Weliswaar is een deel van de inbeslaggenomen spullen inmiddels terug bij de rechtmatige eigenaren, de Arrondisementsrechtbank lijkt niet van plan serieus in te gaan op de argumenten van de beklagers. Alle spullen die niet rechtstreeks met de Radio te maken hadden, meest persoonlijke dingen dus en de voorheen Marconi-zooi, is geretourneerd of onderweg.
Maar dat wil nog niet zeggen dat men toegeeft dat er fouten gemaakt zijn. Integendeel. Uit de Voorlopige Beschikking van 15 juli blijkt dat deze rechters van mening zijn dat het volledig terecht was dat er op basis van de Wet Telekommunikatie Voorzieningen (WTV) is opgetreden: er werd immers gezonden zonder vergunning! Daarnaast mogen we blij zijn dat Artikel 140 is gebruikt, omdat daarin de waarborgen, bijvoorbeeld de rechten van de verdachten en de manier waarop de huiszoeking plaats moet vinden, veel beter geregeld zijn dan in de WTV. Of de politie op basis van artikel 140 méér bevoegdheden had, blijft in deze procedure buiten beschouwing, omdat het hier alleen om de beslagname gaat.
Aan het door de Radio-advokaten aangevoerde argument dat het nogal een vreemde konstruktie is om artikel 140 te gebruiken waar het om de overtreding van een andere wet gaat, wordt in de uitspraak nauwelijks aandacht besteed. De stelling dat er daarmee sprake was van privacy-schending en schending van het recht op vrije informatie wordt zonder meer verworpen.

Over de onrechtmatigheid van de huiszoekingen, omdat de politie zich niet legitimeerde of wilden zeggen waar ze voor kwamen, omdat advokate Ties Prakken niet binnen mocht om de belangen van de bewoners te behartigen, omdat er op verkeerde adressen binnengevallen werd, omdat niet overal een rechter-kommissaris aanwezig was, daarover kon de Arrondissementsrecht helaas nog geen uitspraak doen, omdat de rechtbank niet over alle stukken beschikt.
En dus werd de zaak voor onbepaalde tijd geschorst, ten hoogste voor vier maanden, een nieuwe datum is nog niet vastgesteld.

P.S.
De Radio zendt weer elke dag uit, van 's middags tot diep in de nacht...100,2 MhZ


Evel